บทความ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ปัญหาที่พบบ่อย Fire Alarm

การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

Preventive Maintenance

 

 

 

 

 

Preventive Maintenance / การตรวจสอบและบำรุงรักษา

                 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบทั้งเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

     และตามระยะเวลาที่เหมาะสม จุดประสงค์เพื่อให้ระบบใช้งานได้ดีตามต้องการ มีความเชื่อถือ

     ได้สูง และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุ การดำเนินการควรเป็น

     หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร ผู้ดูแล และผู้ทำการติดตั้ง การดำเนินการต้อกระ

     ทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเพราะอุปกรณ์บางตัวมีความซับซ้อน อุปกรณ์บางตัวอาจ

     ชำรุจหลังการทดสอบ ผู้ทำการทดสอบจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ และมีวิธีการที่

     เหมาะสม

                การดำเนินการ

          การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าจองอาคาร

     หรือผู้ดูแล ที่จะจัดการให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

          1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องการบำรุงรักษาระบบโดยเฉพาะ ทำการตรวจสอบและ

     ทดสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม และทำการบันทึกผลในสมุดบันทึก เพื่อไว้ใช้ประโยชน์เมื่อ

     ต้องมีการซ่อมแซม หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดสอบจะดำเนินการกับทั้ง

     ระบบที่มีการติดตั้งใหม่ และระบบที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม

          2. การตรวจสอบควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้อยู่อาศัย

     ตกใจจากสัญญาณเตือนต่าง ๆ ที่อาจดังได้ และเกิดความสับสน โดยเฉพาะอาคารที่มีผู้อยู่

     อาศัยจำนวนมาก อาคารที่มีผู้ป่วย และอาคารที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ

          3. การตรวจสอบหลังการติดตั้งจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบได้ทำการติดตั้งถูกต้อง ตรงตาม

      ที่ได้ออกแบบไว้ ปกติการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งจะทำโดยวิศวกรหรือช่างที่เป็นหน่วย

      งานอิสระ หรืออาจเรียกว่าผู้รับรองการติดตั้ง พร้อมทั้งทำรายงานผลการติดตั้งเก็บไว้ การ

     ตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยว่าถูกต้องตามมารตร

     ฐานหรือไม่

          4. เมื่อตรวจสอบการติดตั้งว่าถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว จะต้องทำการทดสอยการ

     ทำงานของระบบและอุปกรณ์ ว่าทำงานถูกต้อง ตรงตามหน้าที่ ที่ได้ออกแบบไว้ และต้องมีการ

     จดบันทึกการตรวจสอบไว้ด้วย

          5. ภายหลังการติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบอีกตามระยะ

     เวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเมื่อตอนติดตั้งเสร็จ การตรวจสอบ

     และทดสอบนี้จะมีการจดลงสมุดบันทึกไว้ทุกครั้งและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาจุดบก

     พร่อง เพื่อการบำรุงรักษา และเพื่อป้องกัน ต่อไป

          6. ในบางสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายจากการทดสอย ต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม