บทความ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ปัญหาที่พบบ่อย Fire Alarm

การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับควั

Preventive Maintenance

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน / SMOKE DETCTOR

                 อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ

     จากลักษณะการเกิดไฟไหม้ทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดเป็นอนุภาคของควันก่อน ดังนั้นการ

     ตรวจจับควันจึงเป็นการตรวจจับที่ถือว่ารวดเร็วที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ได้ในระยะ

     เริ่มต้น แต่อาจมีบางกรณีที่การเกิดเพลิงไหม้อาจมีอนุภาคควันน้อยมาก หรือไม่มีอนุภาคของ

     ควันก่อนเช่น ไฟจากน้ำมันหรือสารเคมีบางชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับจึงต้องศึกษา

     รายละเอียดของเชื้อเพลิงที่อาจเกิดเพลิงไหม้รวมทั้งขนาดของอนุภาคควันให้ชัดเจนเสียก่อน

                หลักการทำงาน

          การทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควันทุกชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของอนุภาคควันที่เกิดจาก

     เผาไหม้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับต้องติดตั้งที่ฝ้าเพดาน หรือหลังคา ดังนั้นระยะเวลาที่เริ่ม

     เกิดมีอนุภาคควันจนกระทั่งอุปกรณ์จะตรวจจับได้และเริ่มทำงานจึงขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิด

     เพลิงไหม้และตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับควันจะไม่สามารถตรวจจับไอร้อนจากการเผา

     ไหม้ที่หมดจดและไม่มีควันได้ ในการใช้งานต้องพิจารณาอุปกรณ์ตรวจจับชนิดอื่น เช่น

     อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรือ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ประกอบด้วย ในกรณีของโรงงาน

     ที่มีกระบวนการผลิดที่เกิดไอหรือควันเป็นประจำ อาจมีผลให้อุปกรณ์ตรวจจับควันทำงานผิด

     พลาดได้ ต้องพิจารณาใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดอื่น