บทความ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ปัญหาที่พบบ่อย Fire Alarm

การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจับควัน

Preventive Maintenance

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / HEAT DETCTOR

                 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนของวัตถุ ที่ถูก

     ไฟไหม้ของวัตถุ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานและเป็นสาเหตุให้วัตถุมมีอุณหภูมิสูงขึ้น

     อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับการกเกิดเพลิงไหม้ที่ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว

     และมีควันน้อยได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนไม่ถือ

     เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อนป้องกันชีวิต ในการออกแบบติดตั้งจึงใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินเท่านั้น

     หรือใช้เพื่อป้องกันเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ตรวจจับควันก็ได้ แต่จะใช้แทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไม่ได้

                หลักการทำงาน

          อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทำงานจากความร้อนที่ตรวจจับได้ แบ่งลักษ์ณะการตรวจจับออก

     เป็น 2 แบบคือ แบบอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature) และแบบอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-

     of-Rise) อุปกรณ์ตรวจจับบางตัวจะทำงานได้ทั้งสองหน้าที่